Obowiązek Informacyjny Rodo

 

Polityka prywatności oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominik Staszak (Seapp – Dominik Staszak), ul. Kaszubska 12/19 75-036 Koszalin, NIP 6692553473, tel. +48 505 457 681 e-mail info@seapp.eu nazywany dalej Administratorem.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji (e-mail, telefon, komunikator), obsługi składanych zapytań, w tym udzielania odpowiedzi na pytania oraz przedstawienia dotyczących ich ofert, nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego, to znaczy zawarcia i realizacji umów, w których stronami są Państwo i Administrator. We wskazanych wyżej celach Administrator przetwarza takie Państwa dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, numery telefonów kontaktowych, adres e-mail, numer rachunku bankowego oraz pozostałe wynikające z przepisów prawa.

3. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody oraz zgodnie z przepisami prawa.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do obsługi składanych przez Państwa zapytań i realizacji zleceń, wskazanych w punkcie 2 powyżej. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, obsługa zapytań i realizacja zleceń przez Administratora nie jest możliwa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
5.1. dostępu do swoich danych osobowych,
5.2. sprostowania swoich danych osobowych,
5.3. usunięcia swoich danych osobowych,
5.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.5. przenoszenie swoich danych osobowych,
5.6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
5.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (usunięcia danych osobowych)

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 2 powyżej, a po tym okresie dodatkowo przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców danych osobowych, za wyjątkiem danych osobowych przekazywanych za Państwa zgodą profesjonalnym pełnomocnikom (adwokatom, radcom prawnych) prowadzącym Państwa sprawy.

9. Państwa dane osobowe będą poufne.